Privaatsustingimused (25.05.2018)

Paberipood Zelluloosi e‑poes (https://www.zelluloos.eu/) või kaupluses (Narva mnt. 38, 10152 Tallinn) sooritatud ostudega, püsikliendina registreerumisega ja kauba kätte toimetamisega seoses võidakse töödelda Teie isikuandmeid. Käesolevates privaatsustingimustes toome välja põhimõtted, mis käsitlevad Teie isikuandmete töötlemist ehk andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. 

Teie isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Maksing (registrikood 10209936; kaubamärgi paberipood Zelluloos omanik). Kui Teil on isikuandmetega seoses täiendavaid küsimusi, palun pöörduge OÜ Maksing poole kasutades alljärgnevaid kontaktandmeid:

Aadress: Narva mnt 38, Tallinn 10152, Eesti

E-post: info@zelluloos.eu

Telefon: 64 195 02

 

Isikuandmete kogumine

Paberipood Zelluloosi e‑poes või kaupluses on Teil võimalik registreeruda paberipood Zelluloosi püsikliendiks. Registreerumisel kogutakse Teie nimi, e-posti aadress ja telefoni number. Kui Te soovite kasutada kliendikaardina oma ID-kaarti, kogutakse ka Teie isikukood. Kaupluses püsikliendikaarti kasutades või e-poes ostu sooritades kogutakse lisaks ka Teie ostuajalugu. Kui Te soovite ostu kohale toimetamist oma valitud aadressile, kogutakse ka Teie postiaadressi andmed.

Teie isikuandmeid kogutakse, kui Te sisestate andmed paberipood Zelluloosi e‑poes (registreerite kasutaja, sooritate ostu jne). Samuti kogutakse andmeid kaupluses, kui Te avaldate kaupluses soovi enda püsikliendiks registreerimiseks, paki postiteenuse vahendusel kätte toimetamiseks või kui Te sooritate ostu püsikliendina.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on kaupade müümine ja kohale toimetamine. Isikuandmeid töödeldakse müügilepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks.

Teie isikuandmeid võidakse töödelda nõusoleku alusel, sel juhul täpsustatakse töötlemise eesmärk nõusoleku kogumise käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja seda on võimalik igal hetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu, töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.

Paberipood Zelluloos töötleb Teie isikuandmeid ka juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmiseks. Isikuandmete töötlemine võib toimuda ka õigustatud huvi alusel.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

 

Isikuandmete edastamine

Paberipood Zelluloos edastab Teie isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks. Paberipood Zelluloos edastab Teie isikuandmeid volitatud töötlejatele, kellel on andmetele juurdepääsu vaja teenuse osutamiseks. Näiteks toimub isikuandmete (nimi, tarneaadress, telefoninumber) avaldamine kullerteenuse osutajatele, et paberipood Zelluloos saaks Teile kauba kätte toimetada, st täita Teiega sõlmitud müügilepingut.

Püsikliendikaardi kasutamisel edastatakse Teie isikuandmeid Kliendikaardikeskus OÜ‑le, et Te saaksite oma ID‑kaarti kasutada kaupluses kliendikaardina.

Paberipood Zelluloos võib andmeid avaldada ka siis, kui selleks on õigusaktidest tulenev kohustus (näiteks ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel).

Teie andmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse. Teie andmeid säilitatakse Euroopa Liidu territooriumil.

 

Isikuandmete säilitamine

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Tehinguandmeid ei säilitata kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni. Tavapäraselt säilitatakse tehinguandmeid 3 aasta ja 3 kuu jooksul tehingu toimumisest. Tahtliku rikkumise korral on paberipood Zelluloosil õigus Teie andmeid säilitada ka 10 aasta ja 3 kuu jooksul tehingu toimumisest.

Raamatupidamise algdokumente säilitatakse seadusest tulenevalt 7 aastat.

Paberipood Zelluloos võib Teie isikuandmeid töödelda ka pikema perioodi jooksul, kui Te olete andnud selleks vastava nõusoleku.

Paberipood Zelluloos rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine paberipood Zelluloos volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja parandusi teha veebipoe kasutajaprofiilis. Kui püsikliendiks vormistamine toimus kaupluses, siis edastada soov oma andmete parandamiseks kaupluse töötajale või e-postiga (info@zelluloos.eu).

 

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete (uudiskirjade) saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või saata teade e-postiga (info@zelluloos.eu).

 

Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete kogumise ja kasutamise eesmärkide kohta. Eelduslikult on teave edastatud käesolevates privaatsustingimustes. Kui Teil on täiendavaid küsimusi, siis palun pöörduge nendega paberipood Zelluloosi poole kasutades privaatsustingimustes esitatud kontaktandmeid.

Teil on õigus saada väljavõtteid paberipood Zelluloos töödeldavatest isikuandmetest. Samuti on Teil õigus nõuda esitatud isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale.

Teil on õigus nõuda isikuandmete täiendamist või parandamist, kui andmed on ebaõiged või ebatäpsed. Samuti on Teil õigus nõuda andmete kustutamist, kui isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks neid töödeldi; Te võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks; Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid; isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust. Rõhutame, et Teie andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui esineb muu alus töötlemise jätkamiseks või kustutamine oleks vastuolus andmete töötlemise kohustusega. Samuti võib andmete kustutamine takistada Teile edaspidi kauba müümist või teenuste osutamist.

Esitatud küsimustele ja nõutele vastab paberipood Zelluloos ühe kuu jooksul.

Töötleme Teie isikuandmeid kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidega. Kui Te olete seisukohal, et Teie õigusi on siiski rikutud, siis proovime vaidluse lahendada läbirääkimiste teel. Samuti on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

Käesolevates privaatsustingimustes võib paberipood Zelluloos teha muudatusi, sh tingimusi ajakohastada, täpsustada ja täiendada kooskõlas kohalduva õigusega. Privaatsustingimuste muudatused avaldatakse paberipood Zelluloosi e-poes.

 

KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED

Zelluloos.eu e-poe töötamiseks ja teenuse osutamiseks kasutatakse lehel küpsiseid.

Mis on küpsis?

Küpsis on veebiserveri loodud ja kasutaja mäluseadmes talletatav kirje, mille poole veebiserver pöördub edasise suhtluse hõlbustamiseks. Iga veebisait saab saata kasutaja veebibrauserisse oma küpsise, kui tema brauseri eelistused seda lubavad. Paljud veebisaidid teevad seda veebiliikluse jälgimiseks iga kord, kui kasutaja nende veebisaiti külastab. 


Milliseid küpsiseid me kasutame

Kasutame küpsiseid, mis on olulised meie teenuse osutamiseks ja e-poe kasutamiseks nt navigatsioon.Need küpsised teevad veebisaidi kasutamise võimalikuks nagu navigatsioon ja turvalistele aladele pääsemine. 
- Kui külastaja nende küpsistega ei nõustu, siis ei pruugi teenused olla kättesaadavad ja osasid neist me ei saa osutada, näiteks ei pääse meie veebisaidi turvalistele aladele või teha veebimakseid. 
- Sellised küpsised ei kogu kasutaja kohta andmeid, mida oleks võimalik kasutada turunduslikel eesmärkidel või kasutaja poolt internetis külastatud kohtade meeles pidamiseks. 


Me kasutame küpsiseid statistika eesmärgil.Need küpsised aitavad aru saada, kuidas külastajad lehel käituvad, kogudes ja salvestades andmeid anonüümselt. Nt Google Analytics, mis on kõige laialdasemalt kasutatav veebianalüüsiteenus internetis.


Me kasutame küpsiseid reklaami eesmärgil.Neid küpsiseid kasutatakse lehel, et jälgida külastaja tegevust kogu lehel eesmärgil näidata talle tema huvidele vastavaid reklaame. 


Kuidas oma küpsiste seadistusi muuta?

- E-poe kasutajal on lehe esmakordsel külastusel võimalik määrata, kas ta lubab küpsiseid või mitte; 
- Küpsiste seadeid on võimalik muuta enda brauserist, lisainfo saamiseks külasta veebisaiti www.allaboutcookies.org ;
- paberipood Zelluloos e-poodi ei ole võimalik kasutada ilma oluliste küpsisteta, millised on vajalikud turvanõuete tagamiseks või teenuse osutamiseks.